Namebank Record Detail
 Akera bullata
   NamebankID: 2688881
   LSID:  urn:lsid:ubio.org:namebank:2688881   (view metadata)
comment on this record


Classification: (According to: NCBI Taxonomy)
  cellular organisms
    Eukaryota
      Fungi/Metazoa group
        Metazoa
          Eumetazoa
            Bilateria
              Coelomata
                Protostomia
                  Mollusca
                    Gastropoda
                      Orthogastropoda
                        Apogastropoda
                          Heterobranchia
                            Euthyneura
                              Opisthobranchia
                                Anaspidea
                                  Akeroidea
                                    Akeridae
                                      Akera
                                        Akera bullata


Alternate Classifications:
Species2000 & ITIS Catalogue of Life: 2007
uBiota 2008-03-20T10:36:50-04:00
Species2000 & ITIS Catalogue of Life: 2008
Integrated Taxonomic Information System (ITIS)Synonyms:
Akera bullata O. F. Muller, 1776
Akera bullata Müller O.F., 1776Associated Ranks
SpeciesAssociated Taxonomic Groups
Akeridae
GastropodsAssociated Languages
Scientific NameAnnotations
Annotations are currently disabledRecord Inserted
Akera bullataSep 22, 2005 uBio
 External Resources: